Visioner

 

Stockholmsgaves værdier, holdninger og syn på børn

I Stockholmsgave ser vi vores pædagogiske arbejde som et lille, men væsentligt kim til den samfundsmæssige i form af en social dannelse af børnene til at deltage i og forme et samfund i hastig forandring. Vores visioner bygger på ønsket om, at børnene i deres fremtidige virke skal kunne begå sig på basis af følgende tre grundlæggende sociale kompetencer i deres rolle som samfundsborgere:

• Personligt selvværd med respekt for fællesskabet
• Omsorg for og indsigt i naturen som fælles socialt bindeled
• Evne til social forpligtelse og indlevelse og anerkendelse af det anderledes

Vores vision er at give vores bidrag til at udvikle børnene i retning af nogle hele mennesker, der er bevidst om deres egen værdi og særegenhed. Denne evne betragter vi, som uløselig forbundet med dét at være en del af et forpligtende socialt fællesskab, som man føler sig i samhørighed med, og herigennem erfarer værdien af at knytte sociale bånd. At turde sige til og fra og vedkende sig selv, men samtidig at have vilje til at indgå i en åben dialog med andre, betragter vi som uomgængelige egenskaber for at skabe og udvikle et levende demokrati på alle niveauer. Et veludviklet selvværd og samhørighed med fællesskabet mener vi, ikke bør betragtes som hinandens modsætninger, men derimod som gensidigt understøttende og berigende elementer i de sociale læreprocesser.

Naturen indgår som det fælles vedkommende genstandsfelt for børnenes sociale læring. At begå sig opmærksomt i og med naturen bidrager til nogle fælles oplevelser og viden, som danner afsæt for nogle fælles referencerammer og læringsrum. Det er vort ønske at udvikle børnenes sans for både detaljen og helheden i naturen, for at opnå et sanseligt og vedkommende forhold til den økologiske cyklus og bedre kunne forstå deres egen rolle heri. Sådanne kompetencer kan udvikle børnenes ansvarlighed overfor klodens ressourcer, hvilket vi anser for nødvendige værdisæt i en verden, der domineres af overflod og et hastigt stigende forbrug. Konkrete erfaringer med naturen kan skærpe børnenes fornemmelse af at være en del heraf, hvorved ansvarligheden overfor naturen øges. Desuden er det vort håb, at abstrakte og uoverskuelige miljøproblemer kan gøres mere håndgribelige og relevante gennem børnenes konkrete omgang med naturen og dermed dæmme op for tendensen til afmagt og resignation overfor miljøproblemer.

Evnen til at forpligte sig handler om omsorg, engagement og interesse for andre mennesker. Vi ønsker at børnene skal udvikle sig til at tage ansvar for sig selv og hinanden og udvise empati overfor forskellige måder at leve sit liv og anskue verden på. Vi ønsker at se børnene vokse op med en social åbenhed og tolerance, der indebærer, at forskellighed og konfliktende synsvinkler ikke fører til afvisning, men udgør en kilde til dialog og debat, som kan gøre begge parter klogere.

Stockholmsgaves grundlæggende visioner for det pædagogiske arbejde

Disse visioner fungerer som fundamentet for vores pædagogiske målsætninger og principper for vores daglige omgang med børnene, hvor vi ideelt arbejder for at fremme følgende kompetencer hos børnene:

• At de opnår et veludviklet selvværd
• At de kan sige til og fra - samt foretage selvstændige valg
• At de kan sætte ord på, hvad de føler
• At de opnår evnen til samhørighed og ansvar over for hinanden
• At de kan træde i karakter i børnegruppen uden at dominere
• At de kan bruge og udvikle deres kreativitet i legen
• At de er delvis selvhjulpne
• At deres motoriske kompetencer styrkes
• At de har en veludviklet opmærksomhedsevne
• At de opnår en stærk personlig integritet med mod på nye udfordringer

Mål for det daglige samvær

I det daglige arbejder vi på at skabe nogle rammer for børnene, der kan fremme deres udvikling i retning af ovennævnte mål, hvilket vi antager og forudsætter, at følgende kriterier er opfyldt:

• At børnene føler en atmosfære præget af tryghed, nærvær og omsorg i dagligdagen
• At børnene bliver bevidste om, og får udviklet deres styrker
• At børnene får mulighed for medbestemmelse og medansvar, så de senere kan indgå i demokratiske processer
• At børnene tildeles de videst mulige rammer for at kunne lege, understøttet af de voksne ved behov
• At børnene lærer værdien af at være selvhjulpne
• At børnene lærer værdien af at knytte venskaber
• At børnene lærer at drage omsorg og udvise tolerance overfor fællesskabet
• At børnene forstår meningen med at skulle indrette sig efter kollektive krav
• At børnene lærer at begå sig i og værne om naturen
• At naturen indgår som det fælles sociale omdrejningspunkt og referenceramme

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde med børnene er indlevelse og refleksion over de iagttagelser, vi dagligt gør. Vores grundprincip for vores pædagogiske arbejde, bygger på en tillid og tro på, at: ”Børnene ved, hvad de har lyst til – og vi stiller os til rådighed for børnene, da vi med vores viden og erfaring ved, hvad de har brug for”.

Hvad forstår vi ved læring, og hvordan foregår læring i hverdagen i Stockholmsgave?
Begrebet udvikling og læring går hånd i hånd. Barnet lærer, når det udvikler sig, og udvikler sig, når det lærer. Begrebet læring kan også være et synonym for socialisering eller dannelse og knytter sig til barnets refleksion, handlinger og identitet. Det vil sige, at barnet lærer at forstå sin omverden, at kunne handle og agere i sin omverden og samtidig kunne blive sig selv. Læring kan således ses som et perspektiv på det pædagogiske arbejde.

• Læring er et meget bredt begreb, der kan anskues som det, der sker i en proces
• Læring finder sted i relationen i det gensidige samspil mellem børn og voksne
• Læring finder sted i en dynamisk proces, der sættes i gang i det pædagogiske samspil
• Læring er forskellig i forskellige rammer.

Beskrivelse af, hvordan vi vil arbejde med udsatte børns læring i Stockholmsgave.

Børn med krav på særlig opmærksomhed er:

• Børn der ikke trives eller udvikler sig i børnehaven på grund af medfødte handicap (fysiske eller mentale), og som har brug for særlig støtte
• Børn hvor personalet er bekymret for deres trivsel og udvikling
• Tosprogede børn med behov for særlig sprogstimulering

I vores hverdag møder vi af og til enkelte børn som har særlige forudsætninger, hvor det er nødvendigt med en skærpet opmærksom fra personalets side, hvis barnet skal udvikle sig optimalt. Der påhviler os som medarbejdere et særligt ansvar overfor at netop disse børn får den nødvendige støtte til at udvikle sig positivt. Nogle af disse børn kan have medfødte handicap (fysiske eller mentale), der gør, at der skal kompenseres - eller at der skal tilbydes særligt tilrettelagte aktiviteter og rammer for, at de kan udvikle sig mest muligt. Nogle børn kan besidde en så stærk nysgerrighed og oplevelsestrang, at det kan være vanskeligt for dem at fordybe sig i et enkelt område af gangen. De skal straks videre og opleve/udforske mere af verden. De kan virke forstyrrende og ukoncentrerede på deres omgivelser, men her er det vigtigt, at vi som medarbejdere undersøger, hvorfor børnene agerer, som de gør:

• Er det fordi de lynhurtigt har opfattet essensen af det, der foregår, og ikke har brug for at træne det yderligere?
• Motiveres de ikke af aktiviteten – og i bekræftende fald: Hvordan kan de så motiveres på en mere målrettet måde? Hvis aktiviteten f.eks. er højtlæsning og barnet er primært visuelt orienteret, skal det måske have billeder til at støtte sig
• Forstyrres barnet af f.eks. mange børn/uro/mange aktiviteter, skal det måske tilbydes andre rammer for aktiviteten: Et mindre rum, en lille gruppe o.s.v.
• Strukturerede voksne kan give børnene overblik over, hvad der foregår i børnehaven/vuggestuen, og sætte dem i stand til at foretage et valg. Det skal således synliggøres overfor børnene, hvad de kan vælge imellem, og børnene skal vælge en aktivitet. Ønsker de at skifte aktivitet, skal der foretages et nyt valg, så der ikke zappes uplanlagt rundt.

Udgangspunktet er, at det ikke er børnene, der er ”forkerte” – men at medarbejderne endnu er søgende i forhold til at give det rigtige udviklende tilbud. Observationer og fortolkninger af disse er udgangspunkt for denne proces.